Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden waaronder door of vanwege Total Compliance & Outsource BV, hierna “TCO” te noemen, diensten worden verleend.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door TCO aan opdrachtgever.

2.2 De algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.3 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege TCO zijn betrokken.

3. Uitvoering van opdracht

3.1 TCO is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. TCO staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TCO.

3.3 Bij de uitvoering van een opdracht mag TCO mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan TCO zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan TCO worden toegerekend, indien de opdrachtgever aantoont dat de keuze van TCO van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

4. Medewerking door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke TCO overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor een correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Opdrachtgever is gehouden TCO onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens en bescheiden zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij rechtmatig beschikt over de persoonsgegevens en dat hij de persoonsgegevens rechtmatig aan TCO in het kader van de opdracht ter beschikking stelt ter uitvoering van de opdracht. TCO bewerkt de persoonsgegevens aan haar verstrekt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

4.5 Opdrachtgever staat toe dat TCO en de door of vanwege TCO bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen gegevens met betrekking tot de opdrachtgever en de opdracht delen met andere aan TCO verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

5. Honorarium

5.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is TCO gerechtigd om per 1 januari van ieder jaar het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5.2 Het honorarium van TCO is exclusief onkosten en declaraties van ingeschakelde derden.


6.
Betaling

6.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door TCO aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de onder 6.1 genoemde termijnen heeft betaald, is TCO gerechtigd, nadat zij opdrachtgever ten minste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van TCO, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

6.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)-kosten, die TCO maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Voor de door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor

TCO aansprakelijk is, heeft de opdrachtgever recht op een vergoeding:

  1. indien TCO voor die schade dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan de door TCO te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van TCO onder die verzekering;
  2. indien TCO voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief BTW en verschotten dat TCO in het jaar waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de desbetreffende opdracht aan de opdrachtgever heeft gefactureerd en door de opdrachtgever is betaald.

7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder

geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor TCO aansprakelijk is.

7.3 Indien derden van TCO vergoeding van schade vorderen in verband met een door of vanwege TCO

aan opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever TCO tegen die vordering en bijkomende kosten vrijwaren voor zover TCO aan de derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van TCO vergoeding voor de door derden geleden schade zou hebben gevorderd.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1 De rechtsverhouding tussen TCO en opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

8.2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn opdrachtgever en TCO bevoegd overeen te komen om geschillen aan een mediator voor te leggen.

9. Taal

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse taal is bindend.

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 30 september 2008.

Total Compliance & Outsource BV. is gevestigd te Maartensdijk, ingeschreven in het Handelsregister van Midden-Nederland onder nummer 30245293.