Skip to main content

Cliënt identificatie 

In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder andere belastingadviseurs de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet implementeert de EG-richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Op grond van deze wet dient TCO voordat zij een zakelijke relatie aangaat, de cliënt te identificeren.

Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris. De identiteit van een buitenlandse rechtspersoon kan bijvoorbeeld worden vastgesteld op basis van een uittreksel uit het handelsregister van het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten die bij wet als geldig identificatiemiddel zijn erkend in het land van herkomst. Tevens is het vereist dat wij van degene die voor de rechtspersoon optreden de namen en de geboortedatum opvragen en bewaren.

Van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen dient, behoudens uitzondering, ook de uiteindelijk belanghebbende te worden geïdentificeerd (ultimate beneficial owner). Onder de uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de cliënt.

Natuurlijke personen kunnen bijvoorbeeld worden geïdentificeerd op basis van een paspoort. Bij cliënten uit het buitenland die aangemerkt worden als politiek prominente personen (politically exposed persons) dient  een aanvullend onderzoek ingesteld te worden.

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de uitvoering die TCO geeft aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme dan kunt u die, bij voorkeur via e-mail, stellen aan secretariaat@totalcompliance.nl